آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت بیستم : ایجاد منحنی خم

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-22 21:51:20

curve toolbar

گزینه 8 : Spline

با استفاده از این گزینه می توان خم های بسته یا باز را ایجاد کرد. مشابه ایجاد چند ضلعی با کلیک بر روی این گزینه به مد انتخاب وارد می شویم. می توانیم بینهایت نقطه جدا از هم را انتخاب کنیم. در صورتی که بر روی نقطه شروع دابل کلیک کنیم یا کلید ESC را فشار دهیم پنجره مخصوص ایجاد خم باز می شود. در واقع برای ایجاد خم ما ابتدا یک چند ضلعی ترسیم می کنیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنیم سه حالت رخ می دهد.

spline form

حالت اول : یک طرف ضلع باز و یک طرف آن بسته است (قسمت مشخص شده با رنگ قرمز در تصویر فوق )
در این حالت خم به نقطه باز وصل می شود و به گونه ای ترسیم می شود که بر ضلع بعدی مماس شود.
حالت دوم : دو طرف ضلع بسته است(قسمتی که با رنگ سبز در تصویر فوق مشخص شده است)
در این حالت خم بر نقطه وسط این ضلع مماس می شود.
حالت سوم : دو طرف ضلع بسته است اما یک طرف ضلع خود چند ضلعی را قطع کرده است(قسمتی که با رنگ زرد در تصویر فوق مشخص شده است)
در این حالت خم به گونه ای ترسیم می شود که از میانه این ضلع به سمت بیرون چند ضلعی ترسیم شود.
پنجره مربوط به این گزینه در تصویر زیر نمایش داده شدهاست. در ادامه قسمت های مختلف این پنجره تشریح می شود.

spline window

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام خم باز یا بسته ای که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

قسمت 2 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که خم در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

قسمت 3 : Points

در این قسمت نقاط مربوط به چند ضلعی که خم بر بدنه آن ایجاد می شود را وارد می کنیم. در صورتی که قصد ایجاد یک سطر جدید یا به عبارت دیگر یک نقطه جدید را داشته باشیم، اگر قسمت ماتریسی مانند توجه کنیم سطر آخر آن همواره یک سطر خالی است. در صورتی که در این سطر مقادیر x و yیا u و v را وارد کنیم. یک سطر خالی در قسمت پایین این سطر ایجاد شده جایگزین می شود. از این طریق می توانیم نقاط جدید را وارد کنیم. اما مشکل آنجایی خواهد بود که بخواهیم بالای نقطه فرضی x1 و y1 یک نقطه جدید به وجود آوریم. برای اینکار کافی است که آن سطر را انتخاب کنید و گزینه insert را انتخاب کنیم.
در صورتی که سطر انتخاب شده برای insert و سطر بالایی آن هردو Relative یا هر دو Absolute باشند(یعنی نوع مختصاتی آنها یکی باشد) این سطر جدید اضافه شده میانه این دو سطر خواهد بود که البته قابلیت ویرایش را دارد. اما گر جنس مختصاتی آنها متفاوت باشد(یعنی یکی absolute و یکی relative باشد) یک سطر خالی بین این دو سطر به وجود می آید که می توانیم نقطه مورد نظر را در این سطر وارد کنیم.

قسمت 4 : Insert

با استفاده از این گزینه می توان یک سطر جدید جهت ایجاد یک نقطه جدید به قسمت Points اضافه کرد.

 قسمت 5 : Delete

با استفاده از این گزینه می توان نقطه انتخاب شده در قسمت Points را حذف کرد.

 قسمت 6 : Import/Export

این قسمت دارای دو گزینه می باشد که از آنها برای خواندن یا ذخیره نقاط استفاده می شود.

  • Load From : با کلیک بر روی این گزینه می توان فایل دو ستونی ASCII شامل مختصات نقاط X و Y یا U وv را وارد کرد. جداکننده بین دو ستون ای فایل م تواند Space، tab، camma یا simicolon باشد.
  • Save As : پنجره ذخیره مختصات نقاط به یک فایل ASCII دو ستونی را باز می کند.

 قسمت 7 : Clear

با کلیک بر روی این گزینه تمام نقاط در قسمت Point پاک می شوند.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، منحنی خم، spline، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture