آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت نوزدهم : ایجاد منحنی چند ضلعی

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-21 10:15:39

curve menu

گزینه 7 : Polygon

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنندگی نقاط می شویم. در این حالت با انتخاب نقطه بعدی یک نیم خط از نقطه قبلی به نقطه بعدی ترسیم می شود. با انتخاب نقاط متوالی این فرآیند تا بینهایت ادامه می یابد مگر اینکه بر روی نقطه اولی دابل کلیک کنیم و یک منحنی بسته ایجاد کنیم و یا کلید ECS را فشار دهیم. در این صورت پنجره زیر باز می شود که برخی قسمت های آن برای سیستم های مختصاتی اصلی و محلی متفاوت است. تصویر این پنجره در دو نوع سیستم مختصاتی در شکل زیر نمایش داده شده است.

polygon windows

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام چند ضلعی که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

قسمت 2 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که چند ضلعی در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

قسمت 3 : Points

این قسمت حالتی ماتریسی داشته و سه ستون دارد. موارد زیر در بار این قسمت قابل توجه است :

  • در صورتی که سیستم مختصاتی اصلی فعال باشد یک ستون x و یک ستون y خواهد بود(شکل سمت چپ)
  • در صورتی که سیستم مختصاتی محلی فعال باشد یک ستون u و یک ستون v خواهد بود(شکل سمت راست)
  • هر ردیف در این قسمت بیانگر یک نقطه می باشد که با کلیک بر روی درایه مورد نظر می توان مقدار آن را تعیین کرد یا تغییر داد.
  • در صورتی که تیک  ستون relative برای یک سطر که بیان گر یک نقطه است زده شود، این نقطه به صورت مقادیر وارد شده برای این نقطه به صورت نسبی لحاظ خواهند شد.(یعنی مقدار وارد شده در ستون x درواقع dx و مقدار وارد شده در ستون y در واقع dy خواهد بود)

قسمت 4 : Insert

در صورتی که قصد ایجاد یک سطر جدید یا به عبارت دیگر یک نقطه جدید را داشته باشیم، اگر قسمت ماتریسی مانند توجه کنیم سطر آخر آن همواره یک سطر خالی است. در صورتی که در این سطر مقادیر x و y یا u و v را وارد کنیم. یک سطر خالی در قسمت پایین این سطر ایجاد شده جایگزین می شود. از این طریق می توانیم نقاط جدید را وارد کنیم. اما مشکل آنجایی خواهد بود که بخواهیم بالای نقطه فرضی x1 و y1 یک نقطه جدید بوجود آوریم. برای اینکار کافی است که آن سطر را انتخاب کنید و گزینه insert را انتخاب کنیم.
در صورتی که سطر انتخاب شده برای insert و سطر بالایی آن هردو Relative یا هر دو Absolute باشند(یعنی نوع مختصاتی آنها یکی باشد) این سطر جدید اضافه شده میانه این دو سطر خواهد بود که البته قابلیت ویرایش را دارد. اما گر جنس مختصاتی آنها متفاوت باشد(یعنی یکی absolute و یکی relative باشد) یک سطر خالی بین ایندو سطر بوجود می آید که می توانیم نقطه مورد نظر را در این سطر وارد کنیم.

قسمت 5 : Delete

با انتخاب نقطه مورد نظر از قسمت  Points و کلیک بر روی این گزینه نقطه مورد نظر حذف می شود.

قسمت 6 : Import/Export

این قسمت دارای دو گزینه می باشد که از آنها برای خواندون یا ذخیره نقاط استفاده می شود.

  • Load From : با کلیک بر روی این گزینه می توان فایل دو ستونی ASCII شامل مختصات نقاط X و Y یا U وv را وارد کرد. جداکننده بین دو ستون ای فایل می تواند Space، tab، camma یا simicolon باشد.
  • Save As : پنجره ذخیره مختصات نقاط به یک فایل ASCII دو ستونی را باز می کند.

 قسمت 7 : Clear

با کلیک بر روی این گزینه تمام نقاط در قسمت Point پاک می شوند.


برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، چند ضلعی، polygon، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture