آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت هجدهم : ایجاد منحنی مستطیل

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-19 22:23:24

curve mennu

گزینه 6 : Rectangle

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنندگی می شویم. به کاربر این اختیار داده می شود که با دابل کلیک نقاط ابتدایی و انتهایی قطر مستطیل را انتخاب کند. هنگامی که نقطه دوم را انتخاب می کنیم یا کلید ESC را فشار می دهیم پنجره زیر باز می شود که بسته به سیستم مختصات فعال قسمت مربوط به ورود نقاط آن متفاوت خواهد بود. شکل این پنجره در دو نوع سیستم مختصات در تصویر زیر نشان داده شده است.

rectangle window

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام مستطیلی که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

 قسمت 2 : Xmin وYmin یا Umin Vmin

  •     Xmin و Ymin: مقدار X و Y نقطه اول قطر مستطیل در مختصات اصلی
  •     Umin و Vmin: مقدار U و V نقطه اول قطر مستطیل در مختصات محلی

قسمت3 : Xmax وYmax یا Umax Vmax

  •     Xmax وYmax: مقدار X و Y نقطه دوم قطر مستطیل در مختصات اصلی
  •     Umax Vmax: مقدار U و V نقطه دوم قطر مستطیل در مختصات محلی

قسمت 4 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که مستطیل در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، مستطیل، rectangle، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture