آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت پانزدهم : ایجاد منحنی دایره

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-16 22:26:21

curve toolbar

گزینه 3 : Circle

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنندگی می شویم. به کاربر این اختیار داده می شود که با دابل کلیک مرکز دایره و یک نقطه بر روی محیط دایره را انتخاب کند. هنگامی که نقطه دوم را انتخاب می کنیم یا کلید ESC را فشار می دهیم پنجره زیر باز می شود که بسته به سیستم مختصات فعال قسمت مربوط به ورود نقاط آن متفاوت خواهد بود. شکل این پنجره در دو نوع سیستم مختصات در تصویر زیر نشان داده شده است.

circle windows

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام دایره ایجاد شده وارد می شود.

 قسمت 2 : Radius

در این قسمت شعاع دایره وارد می شود. در این قسمت می توان هم مقدار عددی و هم عبارت معتبر وارد کرد.

قسمت 3: Xcenter و Ycenter یا Ucenter و Vcenter

در این قسمت مختصات مرکز دایره وارد می شود و بسته به سیستم مختصات فعال Xcenter و Ycenter یا Ucenter و Vcenter را کاربر می بایستی وارد کند. مقدار وارد شده می تواند عدد یا عبارت معتبر باشد.

 قسمت 4 : Segments

از آنجایی که تمامی شکل ها انحنا دار توسط بخش های تخت تقریب زده می شوند. دایره نیز توسط خطوط تقریب زده می شود. تعداد بخش هایی که برای تقریب دایره استفاده می شود را در این قسمت می توان وارد کرد.

قسمت 5 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که دایره در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، دایره، cricle، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture