آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت دهم : پنجره Distributed Computing

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 21:01:57

در صورتی که یک distributed job در حال اجرا باشد فرآیند مربوط به آن را می توان در این پنجره مشاهده کرد. پنجره مربوط به این قسمت را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

در تصویر فوق هر job به همراه اطلاعات اضافی پیرامون سرور حل کننده ای کهjob در حال محاسبه بر روی آن می باشد فهرست شده اند. با کلیک بر روی آیکن i در ستون دوم خروجی حل  کننده نمایان می شود و اطلاعات پیشتر در باره محاسبات در حال اجرا را می دهد(آیکن info ممکن است به آیکن هشدار یا خطا نیز تبدیل شود)

همانطور که در تصویر فوق نشانداده شده است، با کلیک راست می توان به گزینه های بیشتری پیرامون job های در حین اجرا دست یافت. چهار حق انتخاب وجود دارد:
•    قسمت 1 : Update Results
این گزینه نتیاج یک بعدی را از سرور حل کننده درخواست می کند و آنها را در قسمت نتایج قرار می دهد.
•    قسمت 2 : Update Results with Fields
این گزینه در حال حاضر تنها برای حل کننده حوزه زمان در دسترس می باشد و نتایج سه بعدی میانی را از سرور حل کننده درخواست می کند. لطفا توجه داشته باشید که درخواست نتایج سه بعدی موجب ایجاد ترافیک شبکه اضافی خواهد شد.
•    قسمت 3 : Abort
Job های انتخاب شده را لغو می کند. دکمه abort در پایین پنجره امکان لغو تمامی job ها را فراهم می سازد. با انتخاب این گزینه از کاربر درخواست می شود که برای اطمینان درخواست خود را تایید کند. این گزینه امکان نگهداشتن نتایج میانی را برای job انتخاب شده فراهم می سازد.
•    قسمت 4 : Restart
با استفاده از این گزینه می توان job انتخاب شده را باز شروع کرد.
در انتهای شبیه سازی توزیعی در صورتی که هشدار یا خطایی رخ نداده باشد این پنجره به صورت خودکار بسته خواهد شد.

 

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture