آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت سیزدهم : 3D view

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-05 10:49:42

از 3D view برای نمایش و فعل و انفعال با مدل استفاده می شود. برنامه CADFEKO بین عملگر کلیک و کلیک و drag وجه تمایز قائل می شود. کلیک چپ برای انتخاب کردن  و ثبت کردن نقطه استفاده می شود. کلیک راست برای مورد انتخاب شده یک منو باز می کند. در شکل 3-20 نمای این پنجره به همراه کلیک راست بر روی کعب را نشان می دهد.

3-20 : (کادر قرمز) پنجره 3D View و (کادر آبی) کلیک راست بر روی مکعب زرد رنگ.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ، feko، cad feko،  3D  view، پنجره نمایش سه بعدی]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture