آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت سوم معرفی CADFEKO

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2014-12-29 08:42:19

در واقع CADFEKO یکی از اجزای مجموعه نرم افزاری FEKO SUITE می باشد که در آن مدل FEKO در محیطی گرافیکی توسط ابزار CAD (طراحی به کمک کامپیوتر) ایجاد می شود. ایجاد مدل شامل تعریف هندسی ساختار و پارامترهای الکترومغناطیسی و پیکر بندی حل مسئله (تعیین روش مورد استفاده برای حل ساختار و پارامترهای مرتبط با آن) می باشد. یکی دیگر از وظایف این قسمت از نرم افزار تعریف و راه اندازی فرآیند بهینه سازی بر روی مدل تعریف شده می باشد. نمای نرم افزار CADFEKO در شکل (1-3) زیر مشاهده می شود.
در نرم افزار CADFEKO می توان مدل را به صورت پارامتریک ساخت یعنی اینکه به جای عدد می توان یک متغییر را به یک پارامتر نسبت داد(مثلا تعیین کنیم ضلع مستطیل با X برابر باشد). در صورتی که مدل با استفاده از متغییر ها ساخته شود تمامی مدل را می توان با تغییر مقادیر این متغییر ها تغییر داد به عبارت دیگر نیازی نیست فرآیند تغییر و تعیین قسمت های مورد نظر مستقیما انجام شود بلکه کافی است تا مقادیر منسوب به متغییر را تغییر دهیم. به عنوان نمونه این ویژگی در دو جا پر کاربرد است یکی تعیین ابعاد ساختار بر حسب طول موج  و فرکانس چرا که ابعاد ساختارهای الکترومغناطیسی معمولا بر حسب طول موج بیان می شوند(مثلا ربع طول موج) و دوم برای بهینه سازی می بایستی مقدار مورد نظر برای بهینه سازی را به صورت متغییر انتخاب کنیم تا نرم افزار بتواند با تغییر آن مقدار بهینه را پیدا کند.
به صورت مشابه کاربر می تواند خواص محیطی را تعریف کرده و سپس به قسمت های مورد نظر از مدل هندسی ایجاد شده آن خواص را اعمال کند. تمامی این خواص را می توان با تغییر پارامتر محیطی تغییر داد.
قسمت CADFEKO برای وارد کردن (import) مدل های CADFEKO موجود یا اجزای موجود از مدل های CADFEKO درون مدل دیگر ( شامل متغییر ها، تعارف خواص محیطی، ساختار هندسی پارامتریک، شبکه های عام غیر تشعشعی، خطوط انتقال، مش ها و ویژگی های مربوط به حل و بهینه سازی) پیش بینی هایی به عمل آورده است.  این اجزای مدلی که وارد شده اند را می توان به صورتی که انگار مستقیماً توسط خود ما در CADFEKO ایجاد شده اند مورد استفاده قرار داد. در نرم افزار CADFEKO می توان مدل های cad پیچیده را در فرمت های متنوعی وارد کرده و مش بندی کرد. در هر صورت ممکن است در برخی موارد تنها مدل مش بندی شده در دسترس باشد. از این رو CADFEKO می تواند مش ها وارد کرده و برخی ابزار های ویرایش مش ابتدایی را به عنوان قابلیتی برای بهبود مش بندی فراهم ساخته است (برای مش هایی با جزئیات بهتر یا بدتر). وقتی نیاز باشد می توانیم در حین کار تنها با مش، تمامی پارامترهای و تنظیمات مربوط به حل الکترومغناطیسی مورد نیاز را تعیین کرد.

شکل 3-1: نمای برنامه CADFEKO به همراه قسمت های مختلف تشکیل دهنده آن

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko، ]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture