APC-7
معرفی المان های فرکانس بالا
کانکتور
APC-7
TNC
معرفی المان های فرکانس بالا
کانکتور
TNC
قسمت اول : معرفی
معرفی المان های فرکانس بالا
حرارت گیر(Heatsink)
قسمت اول : معرفی
SMA
معرفی المان های فرکانس بالا
کانکتور
SMA
معرفی مواد دست چپی(LH)
آموزش طراحی
فرامواد
معرفی مواد دست چپی(LH)
قسمت بیست و دوم : ایجاد منحنی از منحنی های انتخاب شده
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت بیست و دوم : ایجاد منحنی از منحنی های انتخاب شده
Type N
معرفی المان های فرکانس بالا
کانکتور
Type N
قسمت بیست و یکم : ایجاد منحنی چند ضلعی سه بعدی
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت بیست و یکم : ایجاد منحنی چند ضلعی سه بعدی
قسمت بیستم : ایجاد منحنی خم
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت بیستم : ایجاد منحنی خم
قسمت نوزدهم : ایجاد منحنی چند ضلعی
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت نوزدهم : ایجاد منحنی چند ضلعی
قسمت هجدهم : ایجاد منحنی مستطیل
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت هجدهم : ایجاد منحنی مستطیل
قسمت هفدهم : ایجاد منحنی قوس
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت هفدهم : ایجاد منحنی قوس
قسمت شانزدهم : ایجاد منحنی بیضی
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت شانزدهم : ایجاد منحنی بیضی
قسمت پانزدهم : ایجاد منحنی دایره
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت پانزدهم : ایجاد منحنی دایره
قسمت چهاردهم : ایجاد منحنی پاره خط
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت چهاردهم : ایجاد منحنی پاره خط
قسمت سیزدهم : ایجاد منحنی جدید
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت سیزدهم : ایجاد منحنی جدید
قسمت دوازدهم : معرفی منحنی ها
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت دوازدهم : معرفی منحنی ها
BNC
معرفی المان های فرکانس بالا
کانکتور
BNC
قسمت یازدهم : Status Bar
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت یازدهم : Status Bar
قسمت دهم : پنجره  Distributed Computing
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت دهم : پنجره Distributed Computing
قسمت نهم : Message Window
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت نهم : Message Window
قسمت هشتم : Parameter List
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت هشتم : Parameter List
قسمت هفتم : Navigation Tree
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت هفتم : Navigation Tree
قسمت ششم : Modeler View
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت ششم : Modeler View
قسمت پنجم : Workspace
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت پنجم : Workspace
قسمت چهارم : Toolbar
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت چهارم : Toolbar
قسمت سوم : Main Menu
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت سوم : Main Menu
قسمت شانزدهم : تنظیمات رنگ بندی نمایش
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت شانزدهم : تنظیمات رنگ بندی نمایش
قسمت پانزدهم : تنظیمات rendering
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت پانزدهم : تنظیمات rendering
قسمت دوم : ویژگی های اصلی CST MICROWAVE STUDIO
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت دوم : ویژگی های اصلی CST MICROWAVE STUDIO
قسمت چهاردهم : دوران، بزرگ نمایی و حرکت دادن
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت چهاردهم : دوران، بزرگ نمایی و حرکت دادن
مونوپل (monopole)
معرفی المان های فرکانس بالا
آنتن
مونوپل (monopole)
قسمت سیزدهم : 3D view
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت سیزدهم : 3D view
قسمت دوازدهم : مشاهده نسخه و کتابخانه های ثالث
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دوازدهم : مشاهده نسخه و کتابخانه های ثالث
قسمت یازدهم : دسترسی به help
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت یازدهم : دسترسی به help
قسمت دهم :  بررسی جهت به روز رسانی FEKO Suite
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دهم : بررسی جهت به روز رسانی FEKO Suite
قسمت نهم : فایل های Message و log
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت نهم : فایل های Message و log
قسمت هشتم : تنظیمات (Preferences)
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت هشتم : تنظیمات (Preferences)
قسمت هفتم  ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره مدل ها
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت هفتم ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره مدل ها
دو قطبی  یا dipole
معرفی المان های فرکانس بالا
آنتن
دو قطبی یا dipole
قسمت ششم : چاپ کردن و export کردن تصویر
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت ششم : چاپ کردن و export کردن تصویر
قسمت پنجم : نوار ابزار استاندارد
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت پنجم : نوار ابزار استاندارد
قسمت چهارم  بررسی قسمت های مختلف CADFEKO
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت چهارم بررسی قسمت های مختلف CADFEKO
قسمت سوم معرفی CADFEKO
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت سوم معرفی CADFEKO
قسمت دوم : ایجاد  مدل جدید
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دوم : ایجاد مدل جدید
قسمت چهارم : مواد مورد استفاده
آموزش طراحی
آنتن های تشدید کننده دی الکتریک
قسمت چهارم : مواد مورد استفاده
قسمت سوم : ویژگی ها
آموزش طراحی
آنتن های تشدید کننده دی الکتریک
قسمت سوم : ویژگی ها
قسمت دوم : ایجاد پروژه جدید در HFSS
آموزش نرم افزار
Ansys HFSS
قسمت دوم : ایجاد پروژه جدید در HFSS
قسمت دوم : تاریخچه
آموزش طراحی
آنتن های تشدید کننده دی الکتریک
قسمت دوم : تاریخچه
قسمت اول : معرفی
آموزش طراحی
آنتن های تشدید کننده دی الکتریک
قسمت اول : معرفی
قسمت اول  معرفی نرم افزار
آموزش نرم افزار
CST SUITE STUDIO
قسمت اول معرفی نرم افزار
قسمت اول  معرفی نرم افزار
آموزش نرم افزار
Ansys HFSS
قسمت اول معرفی نرم افزار
قسمت اول  معرفی نرم افزار
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت اول معرفی نرم افزار
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture